Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PSYCHOLOGENPRAKTIJK Marit van Roijen (KvK 75419661)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog werkend bij Psychologenpraktijk Marit van Roijen en de cliënt.

1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. 

2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

3. De sessies worden niet vergoed door de zorgverzekering. Wel is het mogelijk de sessies bij de belastingaangifte op te geven. 

4. De cliënt ontvangt na iedere sessie of na 2 sessies een factuur via de email. 

5. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. De cliënt ontvangt dan  een betalingsherinnering.  Psychologenpraktijk Marit van Roijen behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

6. Uw behandelaar bij Psychologenpraktijk Marit van Roijen is aangesloten bij de beroepsvereniging van psychologen (N.I.P.).  Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.

7. Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Voor de huisarts is het soms belangrijk om te weten of de behandeling bij Psychologenpraktijk Marit van Roijen van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat wij hierover enkel op aanvraag een (korte) brief schrijven aan de huisarts.   Als u niet akkoord bent met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de huisarts, kunt u dat bij uw behandelaar aangeven.

8. De diensten worden geleverd op de locaties waar Psychologenpraktijk Marit van Roijen gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen.

9. De duur van een consult is 45 minuten.

10. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels:  Consulten welke minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal 55,00 euro per consult in rekening gebracht worden.

11. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

12. Psychologenpraktijk Marit van Roijen heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. 

13. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Psychologenpraktijk Marit van Roijen en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

14. Psychologenpraktijk Marit van Roijen heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).